Jun 25, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557"

ฮิต: 1611 times

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศีกษา 2557 (มิถุนายน 2556- สิงหาคม 2557)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

รายการเอกสารงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้

หัวข้อ

รายการเอกสาร

2.1 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

2.1-1 คู่มือการเสนอเปิดและปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.1-2 เอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. แล้ว (มคอ. 02)

2.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ

 2.1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.1-5 รายงานการผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2557

 2.1-6 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

2.2

อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.2-1 รายนามคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  แสดงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ

2.3

อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

2.2-1 รายนามคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  แสดงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ

2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารย์

2.4-1 แผนอัตรากำลังสายบุคลากรสายวิชาการ และแผนพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การสอน การวัดผล ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557

2.4-2  แผนบริหารงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2.4-3 คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2557

2.4-4 เอกสารแสดงการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาพบรรยากาศพื้นที่ห้องทำงานของคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.4-5 รายงานการนำความรู้จากการอบรมและการพัฒนาศักยภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ สอน ประจำปี 2557

2.4-6 ระเบียบข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อกำหนดความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.4-7 รายงานการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ประจำปี 2556

 2.4-8 บันทึกข้อความเสนอรายงานประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ต่อผู้บริหารคณะ

 

2.6

ระบบและกลไกการจัดการเรียนกา 

2.6-1 ตารางสอนประจำภาคเรียนของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

2.6-2 มคอ. 3 ในรายวิชาที่สาขาเปิดสอนปีการศึกษา 2557

2.6-3 มคอ. 5 ในรายวิชาที่สาขาเปิดสอนปีการศึกษา 2557

2.6-4 หนังสือเชิญและหนังสือตอบรับ อาจารย์พิเศษ หรือ วิทยากรพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

2.6-5 ผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

2.7

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

2.1-2 เอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. แล้ว (มคอ. 02)

2.6-2 มคอ. 3 ในรายวิชาที่สาขาเปิดสอนปีการศึกษา 2557

2.6-3 มคอ. 5 ในรายวิชาที่สาขาเปิดสอนปีการศึกษา 2557

2.7-1 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

2.7-2 โครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสนับสนุนเงินทุนสำหรับงานวิจัยของนักศึกษาและการเสนอผลงานวิชาการ

2.7-4 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและการประชุมวิชการำสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา

2.7-5 โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

2.7-6 โครงการด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสาของนักศึกษา

2.8

ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

2.1-2 เอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. แล้ว (มคอ. 02)

2.7-5 โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

2.7-6 โครงการด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจิตอาสาของนักศึกษา

2.8-1 website ของสาขาวิชา หน้า web page ที่มีการมีการประชาสัมพันธ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.8-2 รางวัลที่นักศึกษาได้รับเชิดชูเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

2.8.1

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.8.1-1 รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556  ของ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.8.2

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท  และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.8.1-2 รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2557

2.8.5

การพัฒนาคณาจารย์ 

2.2-1 รายนามคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  แสดงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการ

3.1 

ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

3.1-1 หนังสือคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

3.1-2 แบบบันทึกประวัตินักศึกษาและบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

3.1-3 หลักฐานการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
จดหมายบันทึก / Facebook / Line / Email

3.1-4 โครงการสานใยรัก

3.1-5 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ

3.1-6 หน้า web site / Facebook / E mail และ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ของสาขาวิชา

3.1-7 โครงการที่มีศิษย์เก่าเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์

3.1-8 รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

3.2

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

3.2-1 แผนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

3.2-2 โครงการงานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา

3.2-3 โครงการพัฒนาคุณลักษณธนักศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่

1.โครงการงานวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 2. โครงการงานกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 3. โครงการงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. โครงการงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 5. โครงการงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.2-4 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 

4.3-1 สัญญารับทุนวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2557

4.3.1

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

4.3.1-1 งานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

4.3.1-2 บทความวิชาการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

4.3.2 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

4.3.1-1 งานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

4.3.1-2 บทความวิชาการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

4.3.3

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

4.3.1-1 งานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

4.3.1-2 บทความวิชาการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

5.1

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริการวิชาการ

5.1-2 คู่มือการบริการวิชากร

5.1-3 มคอ. 3 วิชาดาราศาสตร์และอวกาศ

5.1-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดบริการวิชาการ

5.1-5 รายงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

5.1-6 รายงานการวิจัยและการติดตามผลสัมฤทธิ์ภายหลังการให้บริการวิชการ

5.1.2

ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

5.1-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดบริการวิชาการและรายงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

5.1-4 รายงานการวิจัยและการติดตามผลสัมฤทธิ์ภายหลังการให้บริการวิชการ

7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง

7.4-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

7.4-2 แผนวิเคราะห์ความเสี่ยงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

7.4-3 รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร

 

9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

9.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 9.1-2 เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน

9.1-3 LNN Show and Share ครั้งที่ 3

10.1

การดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีสำนึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา

3.2-1 แผนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

10.1-1 โครงการสัมมนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

10.2

การดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  

3.2-1 แผนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

10.2-1 โครงการบริการวิชการ