May 21, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"ชีวเคมีประยุกต์"

ฮิต: 1164 times

1163203  ชีวเคมีประยุกต์                                                       
                Applied Biochemistry    3 (2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีทางการแพทย์  การใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในงานอุตสาหกรรม  ความเกี่ยวข้องของชีวเคมีกับการเกษตรและอาหาร ชีวเคมีด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม