Jun 26, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์"

ฮิต: 938 times

1164501 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์                                           
               Methods and Approaches in Teaching Science      3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ  การจัดห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณ์ การเลือกสื่อการสอน การเขียนแผน  การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการสอน การสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และการทดลองสอน