"ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์"

1163101   ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์               
                 English for Developing Teaching Science     3(2-2-5)


คำอธิบายรายวิชา
การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ในบริบทเกี่ยวทางด้านวิทยาศาสตร์ในบทเรียน โครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจากการศึกษาบทความวิทยาศาสตร์จากตำรา เอกสาร วารสาร งานวิจัยและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้

เอกสารประกอบรายวิชา

Lesson 1 : English for Mathematics

Lesson 2 : English for Specific Purposes: Astronomy

Lesson 3 : English for Specific Purposes; Earth Science

มคอ  3
MKO 3 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์

มคอ 5
MKO 5 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์

 

http://besmart.in.ua/
http://avtomaticheskij-poliv.com.ua/
http://bonacousa.com/
http://www.teplostar.kiev.ua/