ฮิต: 682 times

1163204  พื้นฐานทางอณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรม          
                Fundamentals of Molecular Biology and Genetics engineering  3(3-0-6)


คำอธิบายรายวิชา
อณูชีววิทยาของเซลล์ สารพันธุกรรม กระบวนการทางถอดรหัสและการแปลรหัสทางพันธุกรรม หลักการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ หลักการการตัดต่อชิ้นส่วนสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต การกลายพันธุ์  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในโลกยุคปัจจุบัน  

http://plasticsurgery.com.ua
http://www.fiat.niko.ua/
http://www.nissan-ask.com.ua/
http://niko-trading.niko.ua/