ฮิต: 905 times

1163401 โลกทัศน์-ชีวทัศน์เปรียบเทียบพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
 World view-Life view: A Comparison of Buddhism and Science     
3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และพุทธประวัติสังเขป  กรอบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์  พระอภิธรรมเบื้องต้น  ความเข้าใจเกี่ยวกับ จิต เจตสิก รูป ปรมาณูและสสารทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับรูปธาตุในพระอภิธรรม  ความจริงและแก่นแท้ของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

http://avtovoz.co.ua/
http://www.bestcool.com.ua/
http://www.winnerlex.com.ua
http://sisters.com.ua/