Apr 22, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา"

ฮิต: 879 times

1164602  สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา      
                Seminar in Science Education  3(2-2-5) 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ