ฮิต: 880 times

1164602  สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา      
                Seminar in Science Education  3(2-2-5) 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

http://www.rbt.com.ua/
http://profshina.kiev.ua/
http://proffitness.com.ua/
http://www.pharmacity.com.ua/