ฮิต: 614 times

1004101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
               Practicum 1                           2(100)

 

คำอธิบายรายวิชา

การเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การศึกษาโครงสร้างการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ศึกษาสังเกตในสถานศึกษาและระดับห้องเรียน   เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ   การจัดการ   ลักษณะงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  การจัดทำรายงานการศึกษาสังเกต

http://love-shop.com.ua/
http://www.meta-osvita.com
http://www.militarycenter.com.ua/
http://kompozit.ua/