ฮิต: 816 times

1004102 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
               Practicum 2                                                   2(100)
 

(ต้องสอบผ่านรายวิชา 1004101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1)

คำอธิบายรายวิชา

การเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติการสอน การพัฒนาทักษะต่าง ๆ   ที่จำเป็นสำหรับการสอน  การศึกษาสังเกตผู้เรียน  และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานในชั้นเรียน การใช้หลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนการสอน  การวางแผนการจัดการเรียนรู้  และการทดลองสอน

http://nissan-ask.com.ua/
http://techno-centre.niko.ua/
http://www.nayka.in.ua/
http://www.mitsubishi-nikol-motors.com.ua/