Apr 22, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1"

ฮิต: 733 times

1005201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 
               Internship 1                     6(450)

 (ต้องสอบผ่านรายวิชา 1004102  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)

คำอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ  ได้แก่ งานสอน  งานธุรการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมอื่น ๆ  ของโรงเรียน  รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู