ฮิต: 734 times

1005201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 
               Internship 1                     6(450)

 (ต้องสอบผ่านรายวิชา 1004102  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)

คำอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ  ได้แก่ งานสอน  งานธุรการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมอื่น ๆ  ของโรงเรียน  รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

http://www.showroom-kiev.com.ua
http://shtory.ua/
http://sisters.com.ua/
http://profshina.kiev.ua/