Apr 22, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2"

ฮิต: 729 times

1005202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
               Internship 2                              6(450)

 (ต้องสอบผ่านรายวิชา 1005201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1)

คำอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ  ได้แก่ งานสอนงานธุรการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมอื่น ๆ  ของโรงเรียน  รวมทั้งการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกทำวิจัยในชั้นเรียน