Jun 26, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"นักศึกษาปัจจุบัน"

ฮิต: 1774 times

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาในสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

รหัสปีการศึกษา

หมู่เรียน

ชาย

หญิง

รวม

รวมชั้นปี

 

58 (ปี 1)

1

-

-

-

 

-

2

-

-

-

57 (ปี 2)

1

5

25

30

30

 

56(ปี 3)

1

2

30

32

 

69

2

3

34

37

 

55(ปี 4)

1

6

39

45

 

85

2

5

35

40

 

 

 

54(ปี 5)

1

7

35

42

 

 

 

209

2

6

37

43

3

6

37

43

4

6

34

40

5

6

35

41

 

 

53

(บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปี 2557)

1

3

29

32

 

 

 

197

2

6

29

35

3

6

26

32

4

3

29

32

5

5

29

34

6

3

29

32

รวม

78

512

590