Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ "

ฮิต: 835 times

1161201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์                               
               Environmental Education for Science Teacher    3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ  สารพิษและมลพิษในชีวิตประจำวัน  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ปัญหาภาวะโลกร้อน  เจตคติและค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษา การเก็บข้อมูลและประเมินผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

มคอ 3

มคอ 3 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทย์

มคอ 5

มคอ 5 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทย์