Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์"

ฮิต: 528 times

1163504 การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์
               Science Camp Management                 2(1-2-3)


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนันทนาการค่ายวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข การจัดทำรายงานการดำเนินงานการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และการฝึกมคอปฏิบัติการจัดการค่ายวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา

มคอ 3
มคอ 3 การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์

มคอ 5
มคอ 5 การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์