Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา"

ฮิต: 974 times

1164601 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                                             
               Research in Science Education     3(2-2-5)                

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา แนวคิดและหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

 

(ร่าง) หัวข้อวิจัยสำหรับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 56 ภาคเรียนที่ 2/2559

ลำดับที่                                             โครงร่างหัวข้อวิจัย จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
1 การศึกษาศักยภาพในการเพาะปลูกสมุนไพรชิงเฮ่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 3
2 การสกัดและวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากชิงเฮ่า 2
3 การศึกษาการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดสมุนไพรไทย 2
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพรไทย 2
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อิลาเทสและคอลลาจิเนสจากสารสกัดสมุนไพรไทย 2
6 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวและชะลอริ้วรอยจากสารสกัดสมุนไพรไทย 2
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดสมุนไพรไทย 4
8 การพัฒนาเทคนิคการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มอย่างง่าย 2
9 การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในผลิตภัณฑ์อาหารภายในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 3
10 การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อซาโมแนลลาในผลิตภัณฑ์อาหารภายในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 3
11 การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพดาราศาสตร์และการใช้โปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 2
12 การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง STEM Education 2
13 การพัฒนาความสามารถและความเข้าใจในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry ability and understanding)  4
14 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills)  2
15 การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ (Project-based learning) 2
16 การสร้างชุดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 4
17 การจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
18 การออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2
19 การออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4
20 การออกแบบและการสร้างและการหาคุณภาพของข้อสอบตามแนว PISA 2
21 การออกแบบสื่อและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
22 การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ (Competencies based assessment)  2
23 การออกแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ 5Es (5Es learning cycle)  2
24 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific investigation) 4
25 การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism theory of learning)  2
26 การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment)  2
27 การวัดผลประเมินผลด้านทักษะปฏิบัติ (Performance assessment)  2
28 หัวข้ออื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ (รับตามความสนใจเฉพาะของนักศึกษา นำเสนอหัวข้อและแนวคิดเพิ่มเติมได้)  

 

ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในใบสมัครเลือกหัวข้อวิจัยและนำส่งมายังสาขาวิชา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ
โครงการที่ 1-2 เป็นชุดโครงการที่ทำร่วมกัน
โครงการที่ 3-7 เป็นชุดโครงการที่ทำร่วมกัน
โครงการที่ 8-10 เป็นชุดโครงการที่ทำร่วมกัน