Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"สถิติวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา"

ฮิต: 647 times

1164603 สถิติวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
               Statistics in Science Education                              3(2-2-5)

 

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติวิจัย การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ