Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"ชีวเคมีพื้นฐาน"

ฮิต: 891 times

4022107 ชีวเคมีพื้นฐาน 
               Fundamentals of Biochemistry    3(2-2-5)  

คำอธิบายรายวิชา
หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์  กรด เบส และบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต  สมบัติ โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิปิด กรดนิวคลีอิก  วิตามิน  เกลือแร่  และฮอร์โมน  การย่อยและการดูดซึมอาหาร  กระบวนการ เมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต  ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

 

มคอ 3
มคอ 3 ชีวเคมีพื้นฐาน  

มคอ 5
มคอ 5 ชีวเคมีพื้นฐาน