Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"การสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์"

ฮิต: 959 times

1163503   การสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์                                   
                 Scientific Investigations  3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ ทักษะในการสำรวจตรวจสอบ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์และกิจกรรมลงมือปฏิบัติ