Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"วิทยาศาสตร์บูรณาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ "

ฮิต: 698 times

1164502 วิทยาศาสตร์บูรณาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์             
               
Integrated Science for Science Teacher                 3(2-2-5)               

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน การนำความรู้ไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับต่างๆ