Feb 22, 2018 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"โภชนาการเชิงชีวเคมี "

ฮิต: 483 times

1162205  โภชนาการเชิงชีวเคมี      
                 Nutritional Biochemistry         3(2-2-5)


คำอธิบายรายวิชา

หลักชีวเคมีของสารอาหารต่างๆ ที่มีความสำคัญทางโภชนาการของมนุษย์ การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึม หน้าที่การทำงานของสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร โรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการและหัวข้อทางโภชนาการที่น่าสนใจในปัจจุบัน