Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น"

1162301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                                                              
               Introduction to Meteorology      3(2-2-5)


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลก สภาพภูมิอากาศของไทยและประเทศต่าง ๆ องค์ประกอบและบรรยากาศของโลก การตรวจและพยากรณ์อากาศ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด สารประกอบของอุตุนิยมวิทยา

มคอ 3

มคอ 3 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

มคอ 5

มคอ 5 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น