Dec 19, 2018 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1"

ฮิต: 538 times

1004101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
               Practicum 1                           2(100)

 

คำอธิบายรายวิชา

การเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การศึกษาโครงสร้างการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ศึกษาสังเกตในสถานศึกษาและระดับห้องเรียน   เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ   การจัดการ   ลักษณะงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  การจัดทำรายงานการศึกษาสังเกต