Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

ประกาศจากสาขา

Default Image
กรกฎาคม 23, 2558

Test

Test

ข่าวสารจากสาขา

กุมภาพันธ์ 11, 2559

LIGO พบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย Laser Interferometer Gravitational-Wave…
สิงหาคม 11, 2558

​นาซายืนยันพบดาวเคราะห์คล้ายโลกที่สุดเท่าที่เคยพบมา

โครงการอวกาศเคปเลอร์ของนาซายืนยันการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดคล้ายโลกที่อยู่ในบริเวณที่สิ่ง…
ก.ค. 23, 2558 462

นาซ่าเปิดภาพแรกระยะใกล้พื้นผิวบนดาวพลูโต

(16 ก.ค.) ภาพถ่ายระยะใกล้ของพื้นผิวของดาวพลูโต จากภารกิจของนิวฮอไรซัน…
มี.ค. 23, 2558 351

ขอเชิญชวนนักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บของหน่วยงาน นักพัฒนาระบบ นิสิต ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Joomla CMS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนด้วยเว็บไซต์…
ม.ค. 01, 2513 413

ข่าวลือมาแล้วจ้า ! iPhone 6s และ iPhone 6s Plus จะปรับมาใช้แรม 2GB

แม้จะยังเป็นช่วงต้นปีและกระแสข่าวในวงการสมาร์ทโฟนช่วงนี้ยังคงจับจ้องอยู่กับ Samsung…
ม.ค. 01, 2513 314

Apple Maps เพิ่มลูกเล่น แสดงภาพ 3D พร้อมเคลื่อนไหวได้

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเวลาที่คุรไม่รู้จักทาง…

"การประกันคุณภาพ"

ฮิต: 245 times

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

            ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด   เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓)

        ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)

                 สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 
                1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด้วยการทำจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทำการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา