Sep 19, 2018 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

ประกาศจากสาขา

Default Image
กรกฎาคม 23, 2558

Test

Test

ข่าวสารจากสาขา

กุมภาพันธ์ 11, 2559

LIGO พบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย Laser Interferometer Gravitational-Wave…
สิงหาคม 11, 2558

​นาซายืนยันพบดาวเคราะห์คล้ายโลกที่สุดเท่าที่เคยพบมา

โครงการอวกาศเคปเลอร์ของนาซายืนยันการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดคล้ายโลกที่อยู่ในบริเวณที่สิ่ง…
ก.ค. 23, 2558 391

นาซ่าเปิดภาพแรกระยะใกล้พื้นผิวบนดาวพลูโต

(16 ก.ค.) ภาพถ่ายระยะใกล้ของพื้นผิวของดาวพลูโต จากภารกิจของนิวฮอไรซัน…
มี.ค. 23, 2558 292

ขอเชิญชวนนักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บของหน่วยงาน นักพัฒนาระบบ นิสิต ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Joomla CMS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนด้วยเว็บไซต์…
ม.ค. 01, 2513 357

ข่าวลือมาแล้วจ้า ! iPhone 6s และ iPhone 6s Plus จะปรับมาใช้แรม 2GB

แม้จะยังเป็นช่วงต้นปีและกระแสข่าวในวงการสมาร์ทโฟนช่วงนี้ยังคงจับจ้องอยู่กับ Samsung…
ม.ค. 01, 2513 272

Apple Maps เพิ่มลูกเล่น แสดงภาพ 3D พร้อมเคลื่อนไหวได้

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเวลาที่คุรไม่รู้จักทาง…

"ข้อมูลทั่วไป"

ประวัติความเป็นมา

 

ปรัชญา

ผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคมได้

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นต้นแบบการบริหารจัดการองค์กรในระดับคณะ และมีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในด้านวิชาการ

 

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล

 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิตมีสำนึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา 

 

ค่านิยมองค์กร 

มีวิสัยทัศน์  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตอาสา  พัฒนาสังคม

        

ประเด็นยุทธศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาและยกระดับงานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 ส่งเสริม สืบสานและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อพึ่งพาตนเอง

 

เป้าประสงค์ 

1. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม และแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พัฒนายกระดับงานวิจัยที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับสากล

3. บริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

4. ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ

5. ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

6. อนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้และเผยแพร่สู่สากล

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

8. บริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อเพิ่มรายได้

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ

2.  ใช้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี

3.  มีความรู้ความเข้าใจ  และสำนึกในคุณค่าของท้องถี่น

4.  ประยุกต์ความรู้  ไปพัฒนาท้องถถิ่นของตนเองได้

5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  และมีทักษะในวิชาชีพ

6.  การคิดเชิงสร้างสรรค์  และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง