Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

ประกาศจากสาขา

Default Image
กรกฎาคม 23, 2558

Test

Test

ข่าวสารจากสาขา

กุมภาพันธ์ 11, 2559

LIGO พบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย Laser Interferometer Gravitational-Wave…
สิงหาคม 11, 2558

​นาซายืนยันพบดาวเคราะห์คล้ายโลกที่สุดเท่าที่เคยพบมา

โครงการอวกาศเคปเลอร์ของนาซายืนยันการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดคล้ายโลกที่อยู่ในบริเวณที่สิ่ง…
ก.ค. 23, 2558 462

นาซ่าเปิดภาพแรกระยะใกล้พื้นผิวบนดาวพลูโต

(16 ก.ค.) ภาพถ่ายระยะใกล้ของพื้นผิวของดาวพลูโต จากภารกิจของนิวฮอไรซัน…
มี.ค. 23, 2558 351

ขอเชิญชวนนักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บของหน่วยงาน นักพัฒนาระบบ นิสิต ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Joomla CMS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนด้วยเว็บไซต์…
ม.ค. 01, 2513 413

ข่าวลือมาแล้วจ้า ! iPhone 6s และ iPhone 6s Plus จะปรับมาใช้แรม 2GB

แม้จะยังเป็นช่วงต้นปีและกระแสข่าวในวงการสมาร์ทโฟนช่วงนี้ยังคงจับจ้องอยู่กับ Samsung…
ม.ค. 01, 2513 314

Apple Maps เพิ่มลูกเล่น แสดงภาพ 3D พร้อมเคลื่อนไหวได้

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเวลาที่คุรไม่รู้จักทาง…

"หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2560)"

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2560)

อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2561

"หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (พ.ศ. 2555)"

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 - ปีการศึกษา 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สังกัดคณะ/สาขาวิชา                         : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 1.  ชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย                              : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                ภาษาอังกฤษ                         : Bachelor of Education Program in General Science

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย                              ชื่อเต็ม   :  ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

                                                              ชื่อย่อ    :  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

                ภาษาอังกฤษ                          ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Education (General Science)

                                                             ชื่อย่อ     :  B.Ed. (General Science)

 วิชาเอก ไม่มี

 จำนวนหน่วยกิต         167  หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551

- เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2556 เป็นต้นไป

- คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ใน การประชุม ครั้งที่  2 / 2555  วันที่  4  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2555

- คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2555 วันที่  19  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2555

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 25 / 2555 วันที่  26  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

- สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  10 / 2555  วันที่ 14  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2555

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม  ครั้งที่   12 / 2555  วันที่   20  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2555

- คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบเห็นชอบในหลักสูตร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

- คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ ศธ 0206.6/2550 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

- ครู / อาจารย์  สถาบันการศึกษาต่างๆ ในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

- บุคลากรทางการศึกษา

- นักวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

- นักวิชาการศึกษา

- ประกอบธุรกิจด้านการศึกษา

- เจ้าหน้าที่ นักวิจัยในภาคเอกชน

- ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์